Nhu cầu sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam giảm trên 38%

    Hải Quan
    Gốc

    (HQ Online)- Hiện nay, nhu cầu sử dụng sừng tê giác vì mục đích chữa bệnh ở Việt Nam đã giảm 38,1% so với trước khi Chiến dịch giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam được thực hiện, trong đó riêng ở Hà Nội đã giảm 77% .

    Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nhu-cau-su-dung-sung-te-giac-o-viet-nam-da-giam-tren-38.aspx