Nhu cầu cao

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Kết quả giám sát nông nghiệp, nông thôn năm 2006, nhiều vùng thuộc ĐBSCL gần như không còn LĐ dưới 40 tuổi. Trong khi các cơ sở ĐTN không thu hút học viên thì ND có nguyện vọng tiếp cận mô hình SX mới rất nhiều.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=109368