Nhóm bạn trẻ ngâm mình vớt rác dưới dòng kênh đen kịt ở Hà Nội

Nhóm bạn trẻ 'Hà Nội Xanh' ngâm mình hàng giờ dưới dòng kênh đen kịt để vớt rác, làm sạch môi trường tại sông Nhuệ, La Khê, Tô Lịch.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhom-ban-tre-ngam-minh-vot-rac-duoi-dong-kenh-den-kit-o-ha-noi-ar746873.html