Nhớ lần hầu chuyện Đại lão Thư pháp Thanh Hoằng Khê

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Thế là từ mùa xuân này, người Hà Nội và giới chữ nghĩa không còn được ngắm ông đồ Lê Xuân Hòa ngồi cho chữ ở Văn Miếu nữa rồi. Tiễn "người muôn năm cũ", tôi lại nhớ dịp này năm trước, lần thăm ông có lẽ cuối cùng ấy, tôi được hầu chuyện người được phong là Đại lão Thư pháp Việt Nam...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/1/83267.cand