Nhiều quyết sách liên quan đến đầu tư công

  Tại Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) mới đây, trên cơ sở bàn thảo kỹ, HĐND tỉnh Bình Dương Khóa X đã thông qua 8 nghị quyết. Trong đó, có nhiều quyết sách liên quan đến đầu tư công.

  Các đại biểu thông qua các nghị quyết bằng ứng dụng công nghệ thông tin. Ảnh: Phương Chi

  Các đại biểu thông qua các nghị quyết bằng ứng dụng công nghệ thông tin. Ảnh: Phương Chi

  Đó là: Nghị quyết về Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương (lần 2). Theo đó, HĐND tỉnh phê chuẩn Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương (lần 2) là 69.562.100.000.000 đồng; phân bổ vốn đầu tư cho các dự án, công trình và các huyện, thị, thành phố, chủ đầu tư.

  Theo Nghị quyết về Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương (lần 2), HĐND tỉnh phê chuẩn Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương (lần 2) là 8.709.051.000.000 đồng; phân bổ vốn đầu tư cho các dự án, công trình và các huyện, thị, thành phố, chủ đầu tư.

  HĐND đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh và dừng chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công. Theo đó, điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án đầu tư công như sau: Dự án Xây dựng mới đường ĐH 618, huyện Bàu Bàng (đã được HĐND tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 3.4.2019). Cụ thể, tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh là 153 tỷ 200 triệu đồng. Các nội dung khác liên quan đến chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 3.4.2019 của HĐND tỉnh Bình Dương về việc quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

  Dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ Kho bạc Bến Cát đến cầu Quan, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (đã được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Công văn số 183/HĐND-KTNS ngày 25.11.2016 và HĐND tỉnh điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 18.3.2021). Cụ thể, tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh là 305 tỷ 200 triệu đồng; thời gian thực hiện, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2018 - 2023. Các nội dung khác liên quan đến chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo Công văn số 183/HĐND-KTNS ngày 25.11.2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 20 dự án đầu tư công.

  Dừng chủ trương đầu tư Dự án Trường Tiểu học Khánh Bình đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 31.7.2019 về việc quyết định, điều chỉnh và dừng chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

  Còn theo Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023, HĐND tỉnh Bình Dương thống nhất dự kiến nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 là 12.182.893.000.000 đồng.

  NGUYỄN NHẬT

  Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-dong/nhieu-quyet-sach-lien-quan-den-dau-tu-cong-i304596/