Nhiều quy định mới về thẩm định, quản lý dự án đầu tư

Ngày 21-10, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn “Hướng dẫn một số nội dung lập, thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố”. Tham dự tập huấn có 500 cán bộ, đại diện UBND quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp tư vấn, đầu tư xây dựng.

Một số điểm mới đáng chú ý là việc tăng cường sự quản lý của Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, nâng cao chất lượng công trình, phòng chống tham nhũng, lãng phí; quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng; minh bạch hóa quy trình, thủ tục hành chính; sắp xếp lại các ban quản lý dự án chuyên ngành và khu vực theo hướng chuyên nghiệp… Đặc biệt là vai trò quản lý Nhà nước của Ngành Xây dựng đối với vốn Nhà nước thông qua lập, thẩm định dự án và thiết kế, dự toán.

Trong công tác thẩm định, sẽ tăng cường vai trò thẩm định Nhà nước của cơ quan chuyên môn về xây dựng nhằm tăng cường sự quản lý đối với hoạt động đầu tư xây dựng; tăng cường vai trò thẩm định của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư nhằm nâng cao trách nhiệm khi xem xét phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình. Nội dung, mức độ tham gia thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư tùy thuộc loại dự án và nguồn vốn sử dụng.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, chất lượng công trình xây dựng, hiệu quả đầu tư, tiết kiệm chi phí trong xây dựng không chỉ được quyết định bởi quá trình thi công mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ công tác lập dự án, tổng mức đầu tư, khảo sát xây dựng và đặc biệt là thiết kế xây dựng công trình. Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, song đối với dự án đầu tư công, để kiểm soát hiệu quả đầu tư và lãng phí trong đầu tư tốt hơn thì việc tăng cường quản lý chất lượng đầu tư xây dựng, coi trọng công tác lập, thẩm định dự án và thiết kế, dự toán luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Xây dựng Hà Nội.

Gia Khánh