Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp mới ở huyện Yên Mô

    Gốc

    ND - Huyện Yên Mô (Ninh Bình) từ năm 2002 đến nay nhờ việc dồn điền đổi thửa đã từng bước khai thác tiềm năng đất đai, mặt nước để nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128284&sub=56&top=38