Nhiều khó khăn phía trước

Hệ thống giao thông ở đây lại phân bố không đều và tỷ lệ đường đất chiếm tới 90,4%...Chi tiết...