Nhiều khách hàng hoảng hốt khi ATM 'âm thầm' trừ tiền

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Khi mở tài khoản, khách hàng thường cung cấp đủ thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ, email. Nhưng một quyết định liên quan trực tiếp đến quyền lợi chủ thẻ,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=109106