Nhiều hạn chế trong phát triển sản phẩm Ocop

Việc tiêu thụ các sản phẩm OCOP cũng còn những khó khăn, hạn chế nhất định dẫn đến năng suất, chất lượng, số lượng sản phẩm chưa cao, sức cạnh tranh của sản phẩm còn hạn chế nên việc triển khai chương trình chưa thành công như kỳ vọng. Đây là đánh giá của các đại biểu tại Hội nghị 'Kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP' tổ chức ngày 5/12 tại Hà Nội.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nhieu-han-che-trong-phat-trien-san-pham-ocop-103619.htm