Nhiều giải pháp thiết thực trong học và làm theo Bác ở Hải Lăng (Quảng Trị)

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua đã được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đồng tình hưởng ứng bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Xây dựng chủ đề học tập và làm theo Bác trong từng năm

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng đã cụ thể hóa nội dung các chuyên đề, chủ đề của Trung ương, của tỉnh về học tập và làm theo Bác để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng xây dựng chủ đề là “Đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác”. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng chủ đề học tập và làm theo Bác ngắn gọn, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; những vấn đề bức xúc, nổi cộm; những hạn chế, khuyết điểm; phát triển kinh tế - xã hội; cải cách hành chính, đạo đức công vụ, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Hội nghị rút kinh nghiệm việc chỉ đạo điểm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

do Huyện ủy Hải Lăng tổ chức.(Ảnh:hailang.quangtri.gov.vn)

Qua triển khai, trong năm 2017 đã có 100% cơ quan, đơn vị xây dựng chủ đề làm theo Bác. Nhiều đơn vị xây dựng chủ đề gắn với công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công vụ, như: Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với chủ đề “Đoàn kết, trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân”, Chi bộ Tòa án với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm ”, Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy với chủ đề “Gương mẫu, khoa học, kịp thời, chất lượng”, Đảng ủy xã Hải Phú với chủ đề “Đổi mới phương pháp làm việc; nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác, nói đi đôi với làm ”; Đảng ủy xã Hải Trường với chủ đề “Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm; thực hiện tốt cải cách hành chính”... Nhiều đơn vị xây đựng chủ đề làm theo gắn với việc chỉnh trang, xây dựng nông thôn mới (NTM), như: Đảng ủy xã Hải Dương với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, tập trung xây dựng NTM”, Đảng ủy xã Hải Vĩnh với chủ đề “Tập trung chỉ đạo chuyển đổi mô hình kinh tế, huy động các nguồn lực xây dựng NTM”, Đảng ủy xã Hải Thượng với chủ đề “Tập trung chỉ đạo dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM”....

Triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng xây dựng chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là: “Trọng dân, gần dân, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu lực và hiệu quả”. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên xây dựng chủ đề học tập, làm theo năm 2018; nội dung phải trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, đánh giá, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Phát huy sức lan tỏa của các mô hình, cách làm hay, hiệu quả

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại Hải Lăng đã từng bước tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Kết quả này có được từ sự quan tâm xây dựng, phát hiện và phát huy sức lan tỏa của các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức giới thiệu, đăng ký xây dựng gương điển hình từ đầu năm để có kế hoạch, lộ trình, giải pháp xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các đơn vị đã chọn 96 tập thể và 268 cá nhân để xây dựng điển hình; trong đó, có 38 tập thể, 63 cá nhân được các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và các đoàn thể đăng ký xây dựng gương điển hình cấp huyện.

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của cán bộ,

công nhân viên chức lao động huyện Hải Lăng. (Ảnh:congdoan.quangtri.gov.vn).

Tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào tháng 7/2017, từ huyện đến cơ sở đã biểu dương 48 tập thể và 155 cá nhân; tổng kết năm 2017 khen thưởng 03 tập thể, 06 cá nhân. Nhiều tấm gương tiêu biểu có sức lan tỏa như: chị Trần Thị Huyền - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hải Khê nhận đỡ đầu 02 cháu có hoàn cảnh khó khăn; ông Võ Văn Anh - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Trung Trường, xã Hải Trường tự nguyện hiến 904 m2 đất để xây dựng chợ; ông Nguyễn Sừ - Phó Bí thư Chi bộ Mai Đàn, xã Hải Lâm, ông Phan Thanh Phú - Hội viên Chi hội Cựu Chiến binh Mỹ Thủy, xã Hải An làm kinh tế giỏi...

Bên cạnh đó, phải kể đến nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả được triển khai thực hiện ở các địa phương, đơn vị, cấp hội như: mô hình “Phân loại rác thải tại hộ gia đình” của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; mô hình “Vận động xây dựng khu dân cư văn hóa, đường - vườn - nhà sạch, ngăn nắp ”, “Xây dựng mô hình khu dân cư mẫu mực ” ở xã Hải Dương; mô hình “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo tại chi hội” ở xã Hải Thiện... Các gương điển hình tiêu biểu, các mô hình hay đã được tuyên truyền, nhân rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, noi theo.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng xác định một số nhiệm vụ: Tuyên truyền rộng rãi, sâu sắc bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Chú trọng nghiên cứu, tìm tòi trong việc xây dựng gương điển hình một cách phù hợp, bài bản và nhân rộng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, giám sát; chủ động xây dựng và có biện pháp trong xây dựng gương điển hình, kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm sáng tạo, những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm túc, chất lượng việc sinh hoạt định kỳ, rà soát, đánh giá kết quả làm theo của tập thể và từng cá nhân, từ đó đề ra giải pháp để hoàn thành tốt kế hoạch đã đăng ký học tập và làm theo Bác…

Hà Việt