NHIỀU CỬ TRI ĐỒNG TÌNH VỚI VIỆC BAN HÀNH LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỬA ĐỔI VÀ LUẬT ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

    Trước tình trạng tai nạn giao thông đường bộ chiếm tỉ lệ cao trong thời gian vừa qua, nhiều cử tri đồng tình với việc ban hành Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ với hy vọng khi luật có hiệu lực sẽ phát huy được hiệu quả trong quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ.

      Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/y-kien-cu-tri/2020/11/nhieu-cu-tri-dong-tinh-voi-viec-ban-hanh-luat-giao-thong-duong-bo-sua-doi-va-luat-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo/458765