Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Tiên Phước đạt và vượt kế hoạch năm 2023

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, huyện Tiên Phước đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.

DIỄM LỆ - NGUYỄN TUẤN

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/chinh-tri/infographic--nhieu-chi-tieu-kinh-te-xa-hoi-cua-tien-phuoc-dat-va-vuot-ke-hoach-nam-2023-152627.html