Nhiệt điện Quảng Ninh xin ý kiến cổ đông lên UPCOM

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh vừa công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD, đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM của công ty là ngày 1/12.

Trước đó, HĐQT Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh đã thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phiếu đăng ký là 450 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu đăng lý là 4.500 tỷ đồng.

Các cổ đông của Nhiệt điện Quảng Ninh có nhu cầu chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phần hoặc cập nhật/hiệu chỉnh thông tin cổ đông làm thủ tục trước thời điểm chốt danh sách cổ đông tại các địa chỉ của Công ty CP chứng khoán Sài Gòn.

Năm 2015, Nhiệt điện Quảng ninh đạt sản lượng 6,23 tỷ kWh điện sản xuất, đạt 98,5% kế hoạch năm,sản lượng điện thương p hẩm đạt 5,69 tỷ kWh, tổng doanh thu đạt hơn 7.800 tỷ, lợi nhuận sau thuế lỗ 1.320 tỷ. Công ty bị ảnh hưởng mạnh bởi lỗ chênh lệch tỷ giá. Năm 2016 Nhiệt điện Quảng Ninh đặt kế hoạch đạt tổng doanh thu gần 8.500 tỷ và lợi nhuận trước thuế 320 tỷ.