Nhanh chóng xây dựng kế hoạch đưa nghị quyết vào cuộc sống

  Thái Nguyên
  104 liên quanGốc

  Ngày 17-8, tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

  Trên 270 đảng viên thuộc các tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Sở được đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt những nội dung cốt lõi, cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”.

  Sau Hội nghị, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc nhanh chóng xây dựng kế hoạch sát thực, phù hợp để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

  Duy Phương

  Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/chinh-tri/nhanh-chong-xay-dung-ke-hoach-dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song-304492-97.html