Nhân sự CNTT tại cơ quan nhà nước

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Cụm bài đề cập về sự chuyển dịch nhân sự CNTT từ cơ quan nhà nước (CQNN) ra bên ngoài, sự thiếu hụt nhân lực CNTT ngay tại các CQ quản lý nhà nước chuyên ngành CNTT và kiến nghị hướng giải quyết.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_b.asp?atcl_id=5f5e5d5d59585d&t=mzdetail