Nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết

Những ngày này, người dân Thủ đô Hà Nội cũng như khắp nơi trên cả nước đang nô nức tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư - một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018). Với nhiều hoạt động phong phú, ngày hội không chỉ là dịp gặp gỡ mà còn tạo nên 'chất keo' gắn kết các cộng đồng dân cư, qua đó nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn kết toàn dân tộc chính là sức mạnh vô địch để đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Ở mỗi cộng đồng dân cư hôm nay, đoàn kết, phát huy dân chủ đã góp phần xây dựng cộng đồng dân cư phát triển, cuộc sống người người, nhà nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, thôn xóm yên bình, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội...

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp TP Hà Nội luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể.

Trong đó, đáng chú ý là việc huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện thành công các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiêu biểu như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hoạt động vì người nghèo và công tác cứu trợ, cứu nạn...

Tuy nhiên, cùng với những kết quả trên thì chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, việc khơi dậy, phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc có lúc, có nơi vẫn chưa được nhận thức đầy đủ. Từ đó, dẫn đến việc cán bộ cơ sở chậm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có chủ trương phù hợp. Trong khi đó, nhiều chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, về quyền lợi của nhân dân chưa được kịp thời chuyển tải về cơ sở và được thực hiện nghiêm túc.

Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động; phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cùng Đảng, Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, quản lý xã hội; thường xuyên tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước”.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của TP Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó, việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng cần được dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy người dân làm trung tâm; là "cầu nối" giữa Đảng với dân, bảo đảm “ý Đảng” luôn hợp với “lòng dân”.

Có như vậy, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được nhân lên và phát huy trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Đình Hiệp