Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2019): - Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ thành phố góp phần tạo đồng thuận xã hội

Là một bộ phận quan trọng trong hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi ra đời đến nay, công tác Tuyên giáo luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình;

Là một bộ phận quan trọng trong hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi ra đời đến nay, công tác Tuyên giáo luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; đóng góp xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay. Và ngành tuyên giáo của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã và đang nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, của thành phố...

Hoạt động tri ân do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức.

Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng đã đi qua chặng đường 89 năm kể từ ngày 1-8-1930, ngày Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1-8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với Nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Từ đó, ngày 1-8 trở thành mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.

Trải qua lịch sử 89 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng. Trong buổi đầu gieo những hạt giống đỏ đó, mỗi chiến sĩ cộng sản là một chiến sĩ trên mặt trận chính trị - tư tưởng, vừa làm nhiệm vụ truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, vừa vận động và tập hợp quần chúng tiến bộ tham gia các phong trào cách mạng. Chính nhờ đội ngũ cán bộ vừa nắm vững lý luận cách mạng vừa có năng lực tập hợp quần chúng, Đảng đã lãnh đạo toàn diện và xuất sắc các cao trào cách mạng 1939 – 1945 và cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám - 1945. Cách mạng Tháng Tám thành công dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Chính quyền dân chủ nhân dân được thành lập. Đảng ta trở thành một đảng cầm quyền.

Hòa trong dòng chảy 89 năm xây dựng và phát triển của ngành tuyên giáo của Đảng, ngành tuyên giáo thành phố Đà Nẵng không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ qua các giai đoạn lịch sử. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ Đà Nẵng đã vượt qua nhiều gian nan, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của ngành, từ tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức “tuần lễ vàng”, “tuần lễ đồng”, “ngày đồng tâm” và tiếp theo là thực hiện “tiêu thổ kháng chiến”, tổ chức “tản cư”, “hồi cư”, đóng góp “quỹ nuôi quân”, động viên các lực lượng cách mạng và nhân dân thành phố tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh chống thực dân Pháp và Mỹ ở ngay trong lòng địch, hang ổ của kẻ thù.

Trong kháng chiến chống Mỹ, hệ thống tuyên giáo được tổ chức từ Khu, tỉnh, thành phố xuống các quận, huyện. Ban tuyên huấn Quảng Đà bao gồm nhiều bộ phận, mỗi bộ phận là một cơ quan: Tuyên huấn, Trường Đảng, Văn nghệ, Điện ảnh, báo chí, nhà in... Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác tuyên giáo đã hoàn thành thật xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tuyên giáo góp phần vào mỗi thắng lợi của cuộc kháng chiến.

Sau ngày 29-3-1975, công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố diễn ra trong bối cảnh đất nước hòa bình, thống nhất. Công tác tuyên giáo chuyển từ phục vụ chiến đấu chống kẻ thù của dân tộc sang chiến đấu chống nghèo đói, phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước “to đẹp hơn” như mong ước của Bác Hồ. Bước vào giai đoạn lịch sử mới, với những yêu cầu mới, ngành tuyên giáo của Đảng bộ thành phố đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, vừa theo kịp tình hình phát triển đất nước, vừa nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và tâm trạng của các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên giáo đã góp phần tạo nên sự đồng thuận xã hội, cổ vũ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố: tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phát triển, với 9 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều tăng trưởng khá, trong đó 7/9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) ước tăng 7,86% so với năm 2017; đã phối hợp tổ chức thành công APEC 2017; đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách năm 2018 với kinh phí gần 79 tỷ đồng, với 2.471 căn nhà được sửa chữa, xây mới; chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 về đích trước 2 năm với 4.889 hộ thoát nghèo. Các chương trình văn hóa - xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị được thực hiện có hiệu quả, làm nên thương hiệu và bản sắc riêng của thành phố “an bình, đáng sống, sự kiện”, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần nhân dân... Chương trình “Thành phố 4 an” được tập trung thực hiện đạt kết quả khá rõ nét trên cả 4 lĩnh vực, gắn với các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí. Chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được thực hiện khá nghiêm túc, hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Thành ủy và các chức danh chủ chốt thành phố; công tác vận động quần chúng tiếp tục được chú trọng đẩy mạnh...

Trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyên giáo đang đối mặt với nhiều thách thức mới. Xu thế hội nhập, toàn cầu hóa; sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội tiếp tục hoạt động để chống phá Đảng, Nhà nước, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”... Dẫu vậy, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, coi trọng đổi mới nội dung, hình thức; chủ động theo dõi, nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình tư tưởng chính trị và dư luận xã hội, nhất là đối với những vấn đề nổi cộm, phức tạp xảy ra trên địa bàn, góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chỉ đạo, định hướng hệ thống tuyên giáo, tuyên huấn thành phố tuyên truyền toàn diện, đồng bộ đời sống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thành phố. Ban đã xây dựng các kế hoạch và thực hiện cổ vũ, động viên tinh thần thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2018, Ban đã tham mưu Thường trực Thành ủy khen thưởng 15 tập thể, cá nhân xuất sắc qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thực hiện Đề tài khoa học cấp thành phố “Lối sống Đà Nẵng” nhằm cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng lối sống văn minh – lịch sự cho người Đà Nẵng; đã triển khai có hiệu quả Sổ tay văn hóa “Người Đà Nẵng thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, góp phần làm sáng tỏ các giá trị đạo đức, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống của người Đà Nẵng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Ban đã không ngừng cố gắng trong việc đổi mới việc học tập lý luận chính trị theo hướng giảng dạy lý luận chính trị đúng chương trình, kết hợp lồng ghép, tích hợp các nội dung “Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đa dạng hóa các hình thức tổ chức học tập lý luận chính trị phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng... Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận được quan tâm thực hiện; chủ động nắm bắt, xử lý những vấn đề nổi cộm, phức tạp, phát sinh trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố. Công tác học tập, triển khai các nghị quyết Trung ương đã có bước đổi mới rõ nét về nội dung và hình thức truyền đạt, cấp ủy nêu cao trách nhiệm trong chủ trì thảo luận xây dựng chương trình hành động bảo đảm tính sát hợp với tình hình thực tế thành phố.

Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, một kỷ nguyên mới mà mọi người vẫn gọi là kỷ nguyên 4.0: công nghệ thông tin phát triển vượt bậc đã đặt công tác tuyên giáo của Đảng vào những khó khăn thách thức mới. Dẫu vậy, người làm công tác tuyên giáo của thành phố vẫn sẽ luôn vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, với phương châm "Tuyên giáo đi trước, đi cùng", "hướng mạnh về cơ sở", "toàn Ðảng làm công tác tư tưởng", chủ động, sáng tạo, năng động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận Tuyên giáo của Đảng trước yêu cầu mới.

NGUYỄN THANH THỦY