Nhà thuốc bệnh viện không được bán cao hơn giá niêm yết

    Gốc

    NDĐT - Để thống nhất quản lý hoạt động bán lẻ thuốc trong bệnh viện, Bộ Y tế mới đây đã ban hành Quyết định số 24 quy định về tổ chức và hoạt động của các nhà thuốc bệnh viện.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126688&sub=68&top=40