"Nhà Thái học" người Việt

Ở Bangkok có một "nhà Thái học" người Việt. Chính phủ Thái khi cần viết những văn bia, cáo bảng bằng văn tự Thái cổ thì nhờ đến ông.