Nhà sư lái xe mướn nuôi trẻ bất hạnh

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Lần mò theo sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến Nhà Tình thương An Lạc. Vượt qua hơn cây số đường đất đỏ sình lầy mới vào được tới nơi. Thấy chúng tôi đến, các em nhỏ chạy ùa ra sân chắp tay chào rất lễ phép.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/nhipcaunhanai/2009/4/187060