Nhà nước không có chủ trương tăng học phí bậc phổ thông

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet – “Ở toàn bậc học phổ thông, Nhà nước vẫn lo là chủ yếu. Ví dụ, nếu tính tiền học phí ở nhà trường thì Nhà nước vẫn lo khoảng 90%, kể cả trường ngoài công lập thì tỷ lệ này cũng khoảng 80%.”

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=109124