Nhà nước có chính sách hỗ trợ như thế nào đối với hộ dân tại các vùng đặc biệt khó khăn phải di cư?

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Nhà nước sẽ hỗ trợ trực tiếp các hộ gia đình khai hoang xây dựng đồng ruộng với mức bảy triệu đồng/ha, khai hoang tạo nương cố định bốn triệu đồng/ha.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125486&sub=69&top=40