Nhà khoa học làm doanh nhân

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Vừa là người thiết kế kỹ thuật chính vừa lo xúc tiến các hợp đồng, đơn đặt hàng, vừa lo công tác đối ngoại, vừa tính toán kinh tế, chăm lo đời sống của công nhân... “Tôi giống như một chiếc chong chóng”. Đó là chân dung tự vẽ của kỹ sư Kỳ Thiết Bảo, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại sản xuất dịch vụ Thiết Bảo

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/211777.asp