Nhà đầu tư nước ngoài mua 56% cổ phiếu Xây dựng Sao Mai

    Gốc

    Tổng số lượng cổ phiếu đấu giá là 1.554.000 cổ phiếu, trong đó, nhà đầu tư nước ngoài được mua 1.554.000 cổ phiếu...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=49b45440ff622a&page=category