Nhà băng rộng cửa cho vay

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Sau một thời gian khép chặt cửa, các NH đã bắt đầu cho vay tiêu dùng trở lại với những chương trình có nhiều ưu đãi đối với khách hàng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2009/2/109407.cand