Nhà bác học Lê Quý Đôn nói về những dị tai

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Những lý giải của các bản tấu sớ trình vua được Lê Quý Đôn nghe và ghi chép lại. Dưới sự sao lọc của ông thì những bản tấu sớ này trở thành những lý lẽ sắc bén giải thích mối quan hệ giữa con người và trời đất.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/nguoinoitieng/2008/11/103707.cand