Nguồn kinh phí hỗ trợ dầu thắp sáng cho các hộ nghèo

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Bộ Tài chính vừa có Thông tư số 52/2008/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số 37/2008/TT-BTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124572&sub=127&top=39