Người về hưu: Bài 1: Cái giá của 75%...

    Gốc

    “Một thắc mắc chuyển lên Quốc hội – Cách tính lương hưu, một dấu hỏi” (SGGP ngày 7-11-2007) đã thực sự buộc người ta phải ngoái đầu nhìn lại xem người về hưu sống ra sao khi lương của họ không phải là 75% lương thực tế lúc tại vị mà chỉ còn chừng 20%-25% mà thôi!

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2007/11/130734