Người quan tâm đến ca trù ngày càng nhiều hơn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Bùi Trọng Hiền hiện đang là nhà nghiên cứu ngành Âm nhạc dân tộc học (Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=153871