Người nữ thương binh30 năm gắn bó với công tác hội

    Gốc

    ND - Là thương binh với thương tật hạng 2/4, nhưng 30 năm qua chị Danh Thị Huệ vẫn "đứng mũi chịu sào" để đưa các phong trào của phụ nữ xã nghèo Thạch Phước, huyện Rồng Giềng (Kiên Giang) đi lên.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125801&sub=51&top=37