Người nghiện khó khăn được miễn, giảm kinh phí cai nghiện

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Người nghiện ma túy thuộc diện khó khăn, người chưa thành niên không nơi nương tựa, người được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật thì được xem xét miễn, giảm, hỗ trợ kinh phí cai nghiện.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/3/110589.cand