Người nghèo thiệt bởi "bệnh"... thành tích

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Một số địa phương như Hải Phòng, "bệnh"… thành tích đã khiến nhiều người nghèo có cuộc sống thực sự khó khăn, không được tiếp cận nguồn vốn vay mà Nhà nước dành cho họ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2009/2/109254.cand