Người khuyết tật nhẹ có được hưởng trợ cấp hàng tháng?

Bạn đọc có email duyenphanx@xxx hỏi: Con trai tôi là trẻ khuyết tật, theo kết luận xác định mức độ khuyết tật thì con trai tôi bị khuyết tật nhẹ. Con trai tôi và gia đình có được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng không?

Luật gia Thái Thị Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 3 Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người Khuyết tật quy định mức độ khuyết tật như sau:

1. Người khuyết tật đặc biệt nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất hoàn toàn chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

2. Người khuyết tật nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất một phần hoặc suy giảm chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được một số hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc.

3. Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Điều 44 Luật Người Khuyết tật năm 2010 quy định trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng như sau:

1. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:

a) Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng được nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội;

b) Người khuyết tật nặng.

2. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng bao gồm:

a) Gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người đó;

b) Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng;

c) Người khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều này đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Trường hợp con trai bạn được kết luận khuyết tật nhẹ nên không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội.

Thái Phương