Người không có thẩm quyền vẫn có thể cung cấp thông tin cho báo chí

Cá nhân của cơ quan nhà nước được cung cấp thông tin cho báo chí nhưng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Hình minh họa.

Theo Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành:

Các cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật, nhưng không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Phải cung cấp thông tin định kỳ

Nghị định nêu rõ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, TP tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ mỗi tháng một lần về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức họp báo, cung cấp thông cáo báo chí và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Cổng thông tin điện tử của Chính phủ có trách nhiệm cập nhật thông tin theo các quy định hiện hành để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trong cả nước. Ít nhất 3 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí.

Trường hợp cần thiết, cơ quan hành chính nhà nước tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo quy định hiện hành...

Cử người phát ngôn cung cấp thông tin tại họp báo của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh khi có yêu cầu; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh theo quy định hiện hành; trường hợp cần thiết, cơ quan hành chính nhà nước tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản...

Ai là người có quyền phát ngôn?

Nghị định 09/2017/NĐ-CP cũng quy định cụ thể, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; UBND cấp tỉnh, gồm:

Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; người được người đứng đầu giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (người phát ngôn); người được ủy quyền phát ngôn hoặc giao nhiệm vụ phối hợp cùng người phát ngôn thực hiện phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

Với các cục, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí gồm:

Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; trường hợp người đứng đầu cơ quan hành chính không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó là người được giao phụ trách cơ quan thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Cũng theo Nghị định, Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã sẽ trực tiếp phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Trường hợp Chủ tịch UBND không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó của mình thực hiện.

Các cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật, nhưng không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Đáng chú ý, Nghị định 09/2017/NĐ-CP nêu rõ, họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước.

Bên cạnh đó, Nghị định 09/2017/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về cung cấp thông tin định kỳ và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường cho báo chí.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2017, Nghị định 09/2017/NĐ- CP bãi bỏ các quy định của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí hiện hành ban hành kèm theo theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg.

Sáu hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Theo Nghị định 09/2017/NĐ-CP, có 6 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, gồm:

1- Tổ chức họp báo; 2- Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc trang mạng xã hội chính thức của cơ quan hành chính nhà nước; 3- Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên;

4- Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử; 5- Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu;

6- Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

Huyền Trang