Người dân TP.Hồ Chí Minh đặt niềm tin vào Đại hội

Trong không khí phấn khởi hướng về Đại hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân TP. Hồ Chí Minh đặt trọn niềm tin và kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục hoạch định đường hướng phát triển đất nước một cách toàn diện trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Đa Kao Nguyễn Linh Năng

* Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Đa Kao (quận 1) Nguyễn Linh Năng bày tỏ, những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng đã được thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, nhờ đó uy tín của Đảng ngày càng được khẳng định, niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày một nâng cao. Vì vậy việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng được thể hiện rất rõ nét.

Với vai trò của mình các cựu chiến binh phường Đa Kao đã có những đóng góp rất thiết thực, cụ thể với sự phát triển của quận 1 nói riêng, của TP. Hồ Chí Minh nói chung.

“Cựu chiến binh phường Đa Kao tin tưởng Ban Chấp hành khóa mới sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí trong Đảng, tạo niềm tin và từ đó sẽ phát huy được sức mạnh đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân”- ông Nguyễn Linh Năng kỳ vọng .

Cựu chiến binh Phạm Văn Hễ chia sẻ

* Nhìn lại những kết quả về công cuộc xây dựng đất nước trong 5 năm qua, cựu chiến binh Phạm Văn Hễ (phường Đa Kao) tin rằng Đại hội XIII sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ "cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư" để xây dựng được đường lối phù hợp với "ý Đảng, lòng dân". Cùng với đó, nhiệm kỳ tới Đảng sẽ quan tâm xử lý tốt các tiêu cực trong xã hội, nhất là với đội ngũ cán bộ có chức, có quyền mà sai phạm, để tạo lòng tin trong nhân dân; quan tâm đến chính sách nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, để đội ngũ này đảm bảo đời sống và sẽ không còn hiện tượng tham nhũng...

*Cựu chiến binh Lê Minh Số (phường Cầu Gỗ) tin tưởng Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp cả về khâu tổ chức lẫn nội dung. Đây sẽ là một Đại hội đặt dấu ấn cho sự phát triển cách mạng Việt Nam, đề ra được những phương hướng cho sự phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Cựu chiến binh Lê Minh Số kỳ vọng: Nhiệm kỳ tới, Đảng sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước Việt Nam phát triển ổn định và bền vững về mọi mặt kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng; tiếp tục chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí cách mạng để bảo vệ độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và đạt những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cựu chiến binh Lê Minh Số

*Tổ trưởng Tổ dân phố phường 14, quận 10 Phạm Thị Phương chia sẻ: Có thể thấy sự thay đổi vượt bậc của đất nước, đặc biệt trong năm 2020, nước ta gặp rất nhiều khó khăn do thiên tai ở miền Trung và đại dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế vẫn phát triển nhanh, mạnh, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Thành quả này là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chứng minh những chủ trương, quyết sách của Đảng lãnh đạo rất trúng, đúng, đạt hiệu quả rõ rệt.

Bà Phương tin tưởng những nhiệm vụ, chủ trương, đường lối của Đảng đề ra trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục đưa đất nước ngày càng phát triển vững mạnh, để đời sống người dân ngày càng tốt hơn, vị thế Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

*Sinh viên khoa Kinh tế Luật (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) Nguyễn Quỳnh Anh mong muốn Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục quan tâm hơn nữa đến những cán bộ nữ để họ được cống hiến tài năng, trí tuệ của mình cho đất nước./.

Bài, ảnh: Hoàng Mẫn

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/nguoi-dan-tpho-chi-minh-dat-niem-tin-vao-dai-hoi-573467.html