Người dân tộc thiểu số có phải tham gia bảo hiểm y tế khi đi làm?

Bạn đọc có email halinhx@xx hỏi: Tôi đang được hưởng bảo hiểm y tế theo diện người dân tộc thiểu số. Nay tôi đi làm ở công ty thì tôi đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng nào?

Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 2 Điều 16 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 quy định: Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế.

Khoản 2 Điều 13 của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 quy định: Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Khoản 2 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 quy định: Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm: h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 được sửa đổi bởi Khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 quy định mức hưởng bảo hiểm y tế như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Như vậy, căn cứ theo thứ tự các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, bạn là người dân tộc thiểu số đồng thời đi làm tại công ty thì sẽ tham gia bảo hiểm y tế theo diện người lao động và được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng là người dân tộc thiểu số.

Nguyễn Trang