Người dân phải được hưởng lợi từ rừng

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng vừa có ý kiến giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì triển khai trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách giao đất lâm nghiệp, giao và khoán rừng ổn định lâu dài cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để bảo đảm rừng và đất lâm nghiệp phải có chủ cụ thể.

Theo đánh giá của Chính phủ, năm 2008, cả nước đã giao khoán bảo vệ 2,31 triệu ha rừng, (đạt 149,3% so với kế hoạch); thực hiện khoanh nuôi tái sinh được 634.834 ha và trồng mới khoảng 239.285 ha, đạt 118,72% so với kế hoạch và là mức đạt kế hoạch cao nhất từ trước đến nay. Công tác giống, nghiên cứu khoa học và khuyến lâm đã được quan tâm, đã xây dựng được quy chế quản lý giống, cải thiện giống cây trồng nhằm cung cấp các loại giống cây có năng suất, chất lượng cao, áp dụng các kỹ thuật công nghệ mới về phát triển trồng rừng thâm canh. Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ căn cứ quỹ đất tiến hành rà soát lại các dự án 661 ở cơ sở, chỉ đạo thực hiện có kết quả kế hoạch trồng mới 5 triệu ha rừng đã được giao đến năm 2010 của địa phương mình. Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các địa phương hoàn thành nhiệm vụ. Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, lồng ghép dự án 661 với việc thực hiện các chính sách về lâm nghiệp ở 61 huyện nghèo. Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì triển khai trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách giao đất lâm nghiệp, giao và khoán rừng ổn định lâu dài cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để bảo đảm rừng và đất lâm nghiệp phải có chủ cụ thể; đồng thời ban hành cơ chế chính sách khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, trong đó đặc biệt quan tâm đến các hộ gia đình, cộng đồng dân cư không có đất và tham gia trồng rừng. Cơ chế chính sách phải bảo đảm cho người dân thực sự được hưởng lợi từ rừng nhằm khuyến khích người dân quan tâm trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng lâu dài. Khẩn trương rà soát, trình Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 200/2004/NĐ-CP vể sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, điều chỉnh lại đất lâm nghiệp hợp lý giữa các lâm trường, Công ty lâm nghiệp và cộng đồng dân cư địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án. Về công tác bảo vệ rừng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và những địa phương có rừng bị phá nghiêm trọng phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và có biện pháp xử lý trách nhiệm theo quy định hiện hành để nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm bảo vệ rừng. A.Đ