Ngoại trưởng Mỹ thăm I-xra-en

    Gốc

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/144867