Ngoại thành Hà Nội: Chống đói nghèo bằng khuyến công

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tại 5 huyện của Hà Nội hiện có 11.600 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), chiếm 61,91% số cơ sở CN, với 66.500 lao động chiếm 21,42% tổng số lao động CN trên địa bàn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=58875