Nghiệp này là nghiệp vinh quang

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - "Đã mang lấy nghiệp vào thân…" người xưa thường nói thế, văn nghệ sĩ, trí thức đã dốc lòng theo nghiệp là phải trải qua một quá trình lao động nhiều nhọc nhằn, thử thách. Một thứ lao động sáng tạo luôn giục giã người ta đi về phía trước, hướng con người tới cái chân - thiện - mỹ. Nhọc nhằn đấy, nhưng đó cũng là vinh quang. Hànôịmới đã ghi lại một số ý kiến của các trí thức, văn nghệ sĩ nhân ngày tôn vinh người lao động 1-5.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/205756