Nghiên cứu xây dựng chính sách thu hút nhân tài vào Quân đội

Nghiên cứu xây dựng Đề án 'Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050'...

Đó là một nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng.

Ảnh minh họa: Việt Trung/qdnd.vn

Ảnh minh họa: Việt Trung/qdnd.vn

Theo đó, trong nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ xác định: Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và quy định, kế hoạch, hướng dẫn về công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức vụ cán bộ, khuyến khích, khen thưởng, ưu tiên đề bạt, điều động, bổ nhiệm cán bộ có năng lực nổi trội...; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung...

Nghiên cứu xây dựng Đề án “Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý cán bộ trong toàn quân...

Kế hoạch này cũng xác định rõ công tác chỉ đạo điều hành và các nội dung, nhiệm vụ trong năm 2024 về cải cách hành chính và chuyển đổi số, như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, chuyển đổi số...

LÂM SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nghien-cuu-xay-dung-chinh-sach-thu-hut-nhan-tai-vao-quan-doi-772674