Nghiên cứu thực nghiệm tác động dòng chảy đến tàu thủy trong quá trình thay đổi hướng chuyển động

  1 liên quanGốc

  Bài báo ứng dụng chương trình CFD tính toán mô phỏng bài toán động lực học dòng chảy bao quanh tàu thủy khi thay đổi hướng chuyển động để xác định...

  ThS. NCS. NGUYỄN THÀNH NHẬT LAI;

  TS. CỔ TẤN ANH VŨ

  Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

  TS. VŨ VĂN DUY; PGS.

  TS. PHẠM KỲ QUANG; ThS.

  NGUYỄN MẠNH NÊN;

  ThS. NGUYỄN CHÍ CÔNG

  Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

  .

  Nhóm tác giả

  Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/nghien-cuu-thuc-nghiem-tac-dong-dong-chay-den-tau-thuy-trong-qua-trinh-thay-doi-huong-chuyen-dong-d82668.html