Nghiên cứu, chuyển giao KHCN nông nghiệp phải gắn với thực tiễn

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 16-9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng làm việc với Bộ NN&PTNT về định hướng nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ (KHCN) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/180748