Nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra

Ông Lăng Văn Thạu, Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện Kết luận thanh tra số 268 của Thanh tra Bộ Xây dựng, ngày 29/9/2016, BQL đã có Báo cáo số 635 về việc thực hiện kết luận thanh tra gửi Thanh tra Bộ Xây dựng.

Báo cáo cho thấy, BQL và các đơn vị liên quan đã nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng.

BQL đã tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các sai sót được nêu trong kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra: Chấn chỉnh tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, bộ phận thẩm định trong công tác lập, thẩm tra, thẩm định thiết kế và dự toán công trình, tránh những sai sót làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, làm tăng giá trị gói thầu; chấn chỉnh tư vấn giám sát, nhà thầu thi công trong công tác giám sát và nghiệm thu thanh toán…

Chủ đầu tư đã thực hiện nộp đủ, đúng thời gian số tiền trên 524,7 triệu đồng của các đơn vị liên quan về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng. Đối với số tiền trên 1,5 tỷ đồng sẽ được giảm trừ khi thanh, quyết toán đối với 3 dự án.

Đối với số tiền tăng giá trị dự toán (giá gói thầu), chủ đầu tư đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn căn cứ kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng thực hiện kiểm tra, rà soát lại dự toán xây lắp đã được phê duyệt của các dự án, đồng thời bổ sung, cắt giảm một số hạng mục không hợp lý, tính lại dự toán (giá gói thầu) xây lắp, phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu xây lắp để làm căn cứ nghiệm thu và thanh toán các hợp đồng xây lắp. “Công việc này đã được hoàn thành trước ngày 29/9/2016” - ông Thạu cho biết.

Theo ông Thạu, các dự án được thanh tra đang trong quá trình thi công nên không thể thất thoát vốn đầu tư. Qua công tác thanh tra, BQL đã rút ra được nhiều bài học trong việc quản lý, thực hiện các dự án trong thời gian tới.

Trần Quý