Nghiệm thu Đề án khoa học 'Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị - Lý luận và thực tiễn Việt Nam'

  Tạp Chí Xây Dựng Đảng
  1 liên quanGốcHà Nội

  Chiều 3-8, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học Đề án 'Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị - Lý luận và thực tiễn Việt Nam' do ThS. Trần Anh Trường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương làm Chủ nhiệm Đề án. PGS, TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp ban đảng của Đề án điều hành Hội nghị.

  Hội nghị nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học Đề án “Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị - Lý luận và thực tiễn Việt Nam”.

  Hội nghị nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học Đề án “Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị - Lý luận và thực tiễn Việt Nam”.

  Tham dự Hội nghị có các đồng chí phản biện, ủy viên Hội đồng là các nhà nghiên cứu, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Trung ương và địa phương; các thành viên Ban Chủ nhiệm Đề án; đại diện lãnh đạo, chuyên viên của Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương, Vụ Tổ chức - Điều lệ (Ban Tổ chức Trung ương).

  Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã đánh giá cao kết quả của Đề án “Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị - Lý luận và thực tiễn Việt Nam”. Bám sát định hướng nghiên cứu, Đề án đã tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận và phản ánh thực tiễn các nội dung về Đảng thống nhất lãnh đạo tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. Đề án đã đề xuất một số giải pháp tăng cường Đảng thống nhất lãnh đạo, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; trong đó tham mưu xây dựng được nội dung Quy định về Đảng thống nhất lãnh đạo, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. Những kết quả nghiên cứu của Đề án sẽ là tài liệu tham khảo, góp phần cung cấp cơ sở khoa học, thực tiễn để Ban Tổ chức Trung ương chọn lọc, tiếp thu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo việc thực hiện Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị (ở Trung ương trực tiếp là Bộ Chính trị, ở địa phương trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh).

  Hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận sự nghiêm túc, nỗ lực và trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm Đề án trong quá trình chuẩn bị. Các sản phẩm Đề án thể hiện sự bài bản, công phu trong nghiên cứu, tìm tòi. Đặc biệt, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao việc Ban Chủ nhiệm đã tham mưu, đề xuất dự thảo Quy định về Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. Đây là một sản phẩm mang tính ứng dụng cao, có giá trị làm cơ sở để trình cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

  Sau khi phân tích, cân nhắc, trao đổi, Hội đồng nghiệm thu cấp ban đảng đã thống nhất đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề án đạt loại Xuất sắc.

  PGS, TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề án.

  PGS, TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề án.

  Phát biểu kết luận tại Hội nghị, PGS, TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương khẳng định hướng nghiên cứu của Đề án là khó, mới và rất hoan nghênh tinh thần dám làm, sự nghiêm túc của các thành viên tham gia Đề án. Qua các ý kiến phản biện, trao đổi tâm huyết, sâu sắc của các thành viên Hội đồng với những gợi mở, góp ý thiết thực, PGS, TS. Phùng Hữu Phú đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề án nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc, cố gắng tiếp cận những nhận thức mới gắn liền với yêu cầu mới của tình hình, để hoàn thiện, nộp lại báo cáo tổng hợp và các sản phẩm của Đề án theo quy định.

  Trương Thủy

  Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2022/17322/nghiem-thu-de-an-khoa-hoc-dang-thong-nhat-lanh-dao-xay.aspx