Nghị quyết số 35-NQ/TW đi vào cuộc sống: Lan tỏa những thông tin tích cực, chính thống

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần kết hợp giữa 'xây' và 'chống'; lấy 'xây' là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội... Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng nhấn mạnh.

Đại biểu tham dự hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35 vào ngày 30/8/2023.

Đại biểu tham dự hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35 vào ngày 30/8/2023.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết số 35) vào ngày 30/8/2023, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) tỉnh, cho biết: Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 đảm bảo đồng bộ, toàn diện, sâu sát, quyết liệt; có nhiều giải pháp, cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của tỉnh, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, đồng chí Lâm Minh Đằng nhấn mạnh: công tác xây dựng các kênh truyền thông (516 kênh) nhằm tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả quan trọng. Các cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; các cơ quan báo, đài địa phương; các trang, kênh, nhóm mạng xã hội do Ban Chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn tỉnh quản lý đã biên tập, đăng tải, chia sẻ hàng trăm nghìn tin, bài, hình ảnh, video... góp phần tích cực đấu tranh phản bác, pha loãng các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội; lan tỏa các thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm hoạt động lấy “hoa thơm lấn cỏ dại”, 05 năm qua, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh; Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thị xã, thành phố và tương đương đã quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35, thể hiện rõ quan điểm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng Tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp cận và chia sẻ thông tin trên internet và mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh”. Nhờ đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng được nâng cao.

Để tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống, Ban chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh duy trì, phát huy hiệu quả các kênh truyền thông trên mạng xã hội để lan tỏa những thông tin tích cực, chính thống. Bộ phận chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội cũng đã phát huy vai trò tích cực trong việc chia sẻ, lan tỏa thông tin... vậy nên, thông tin tốt, tích cực đã cơ bản chiếm ưu thế trên không gian mạng.

Đến nay, 09/09 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã thành lập các trang zalo official cung cấp thông tin cần thiết cho người dân. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh kịp thời ban hành các văn bản cung cấp thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; về kết quả thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo.... tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền bằng các hình thức thích hợp, góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân; vận động cán bộ, đảng viên, đội ngũ báo cáo viên đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội; phát huy vai trò của cán bộ cơ sở, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội để nắm, hiểu về hình tư tưởng, tâm trạng... của các tầng lớp nhân dân, để có những chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ đúng lúc, kịp thời.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35, đồng chí Lâm Minh Đằng nhấn mạnh: cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch có phạm vi rộng lớn, nhiều mặt trận từ tư tưởng, chính trị, thông tin, báo chí truyền thông, thông tin đối ngoại đến đấu tranh bằng công nghệ... Trong đó, cần xác định đấu tranh trên không gian mạng là mặt trận chủ yếu, lấy báo chí, truyền thông là lực lượng nòng cốt, xử lý các bức xúc của Nhân dân là cơ bản. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần kết hợp giữa “xây” và “chống”; lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, đẩy lùi những biểu hiện sai trái của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Và, một trong những giải pháp vừa mang tính cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 35 mà đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh quan tâm, đó là tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, chính xác các quan điểm, tư tưởng, lý luận của Đảng, phản bác mạnh mẽ, quyết liệt, kịp thời ngăn chặn sự chống phá về tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch. Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh... đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên. Điều quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục là làm cho tư tưởng, lý luận của Đảng thấm sâu trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ, để chính họ là những chủ thể mạnh mẽ, vững chắc, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch.

Bài, ảnh: HÀ THANH

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xay-dung-dang/nghi-quyet-so-35-nq-tw-di-vao-cuoc-song-lan-toa-nhung-thong-tin-tich-cuc-chinh-thong-31654.html