Nghị định số 97/2010/NĐ-CP

Ngày 21.9.2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (SHCN). Nghị định đã quy định cụ thể về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thủ tục nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm; thẩm quyền, thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xử lý vi phạm; thẩm quyền, thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN. Nghị định gồm 5 Chương, với 39 Điều: Chương I - Quy định chung (gồm 4 Điều, từ Điều 1 đến Điều 4); Chương II - Hành vi vi phạm bị xử phạt hành chính (gồm 10 Điều, từ Điều 5 đến Điều 14); Chương III - Thẩm quyền xử phạt hành chính (gồm 9 Điều, từ Điều 15 đến Điều 23); Chương IV - Thủ tục xử lý vi phạm (gồm 14 Điều, từ Điều 24 đến Điều 37); Chương V - Điều khoản thi hành (gồm 2 Điều 38 và 39). Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 9.11.2010 và thay thế Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày 22.9.2006 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về SHCN.