Nghệ thuật Phật giáo với đời sống xã hội Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học về Nghệ thuật Phật giáo đóng góp cho đời sống xã hội Việt Nam.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128997&sub=134&top=43