Nghệ thuật Phật giáo phục vụ đời sống xã hội

    Báo VTC News
    Gốc

    Một hội thảo được tổ chức tại Hà Nội nhằm khám phá, đúc kết những ảnh hưởng của nghệ thuật Phật giáo tới đời sống xã hội và đưa ra những phương pháp bảo tồn các giá trị nghệ thuật này trong cuộc sống hiện nay.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/263417/Default.aspx